Es pot prohibir llogar un pis turístic per la comunitat de veïns?

se puede prohibir alquilar un piso turistico por la comunidad

La Llei de Propietat Horitzontal defineix que la prohibició del lloguer d’habitatges per a ús turístic ha d’estar prevista en els estatuts de la comunitat de propietaris. De manera que per saber si pots llogar, hauràs d’acudir a aquests estatuts. Si aquests no recullen res sobre aquest tema, pot traslladar-se l’assumpte a una junta i sotmetre’l a votació.

Fins fa poc era necessari el vot unànim del total dels propietaris per a adoptar aquest tipus d’acords. No obstant això, amb el Reial decret 7/2019, d’1 de març, per poder limitar o condicionar l’exercici de l’activitat de lloguer turístic d’un habitatge n’hi ha prou amb una majoria de tres cinquenes parts dels comuns. És a dir, que la comunitat de propietaris pot prohibir el lloguer vacacional. Aprofundim més en aquest assumpte.

Què diu la llei sobre la prohibició de lloguer turístic?

El Reial decret llei 7/2019 d’1 de març de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, concedeix a les Comunitats de Propietaris la possibilitat d’acordar la prohibició del lloguer turístic per la Comunitat de propietaris. L’article 17.12 LPH estableix el següent:

««Els acords de la Junta de propietaris se subjectaran a les següents regles:

12. L’acord pel qual es limiti o condicioni l’exercici de l’activitat a què es refereix la lletra e) de l’article 5 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, en els termes establerts en la normativa sectorial turística, suposi o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts, requerirà el vot favorable de les tres cinquenes parts del total dels propietaris que, al seu torn, representin les tres cinquenes parts de les quotes de participació.

Així mateix, aquesta mateixa majoria es requerirà per a l’acord pel qual s’estableixin quotes especials de despeses o un increment en la participació de les despeses comunes de l’habitatge on es realitzi aquesta activitat, sempre que aquestes modificacions no suposin un increment superior al 20%. Aquests acords no tindran efectes retroactius».

Com és el procés per prohibir llogar un pis turístic?

Si en el títol constitutiu o en els estatuts figura una limitació de caràcter general sobre el destí dels habitatges, o no existeix cap limitació, serà necessari que la Junta de propietaris de la Comunitat adopti un acord establint la prohibició del lloguer turístic en l’immoble.

  • Per a limitar o condicions el lloguer turístic la Comunitat de propietaris haurà d’aprovar un acord en el qual bastarà el vot dels 3/5 parts del total dels propietaris que representin les tres cinquenes parts de les quotes de participació.

  • Existeixi o no existeixi limitació per la Comunitat, per  poder utilitzar l’habitatge com a lloguer turístic s’haurà de comptar amb l‘autorització de l’administració autonòmica corresponent.

  • L’acord només vincularia als propietaris que vulguin destinar el seu habitatge a aquesta activitat a partir del moment en què s’adopti, ja que no té caràcter retroactiu.

se puede prohibir alquilar un piso turistico por la comunidad
se puede prohibir alquilar un piso turistico por la comunidad
  • La Comunitat ha de convocar una Junta de Propietaris incloent en l’ordre del dia expressament l’acord que és el que es votarà, com es pretén limitar o condicionar el lloguer vacacional o lloguer turístic.

  • Si l’acord és finalment aprovat amb la majoria que hem ressenyat anteriorment (tres cinquenes parts del total de propietaris i quotes de participació) haurà d’expedir-se un certificat d’aquest acord per a procedir a la seva inscripció en el Registre de la Propietat amb l’objectiu que els futurs adquirents de pisos de l’edifici coneguin la limitació existent i quedin vinculat a aquesta.

Hauria de pagar més despeses de la comunitat un propietari de pis turístic?

El nou apartat 12 de l’art. 17 de la Llei de Propietat Horitzontal permet agreujar les quotes especials de despeses o incrementar la participació en les despeses comunes de l’habitatge on es realitzi l’activitat turística, sempre que les modificacions no suposin un increment superior al 20%.

Què passa si es lloga un pis turístic estant prohibit per la comunitat?

Si la Comunitat té prohibit l’ús del lloguer turístic en l’edifici, però un propietari destina el seu habitatge a tal fi, la Comunitat pot exercitar l’acció de cessació d’aquesta activitat a l’empara del que es disposa en l’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal: «Si l’infractor persistís en la seva conducta el President, prèvia autorització de la Junta de propietaris, degudament convocada a aquest efecte, podrà entaular contra ell acció de cessació que, en el no previst expressament per aquest article, se substanciarà a través del judici ordinari».

Què oferim a Administracions Hernández

Desde 1940, Administraciones Hernández se dedica a gestionar patrimonio inmobiliario, tanto alquileres, como compra venta de propiedades en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con varios departamentos especializados, según las necesidades de cada cliente para ofrecer el mejor servicio posible en cada momento a cada uno de sus clientes, sea cual sea su interés personal.

Atención personalizada por parte de expertos en cada una de las materias relativas al sector inmobiliario. Una forma diferente de entender la gestión de alquileres. Dedicación y espíritu innovador… Administraciones Hernández es sin duda una elección a tener en cuenta en Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

Tens algun dubte?

Si estàs interessat en conèixer la nostra feina, pots visitar el nostre lloc web

Compare listings

Compare
Call Now Button