Què fer amb un veí morós?

Vecino moroso

La morositat és un dels principals problemes dins d’una comunitat de veïns. L’impagament de la quota en la comunitat de veïns és un problema recurrent que s’aviva encara més amb les crisis econòmiques.

Quan un veí que no paga degudament les quotes de la comunitat o les vesses, acumula un deute que pot arribar a ser insostenible o ha de ser pagada per la resta de propietaris. Què podem fer amb un veí morós?

Què fer amb un veí morós?

Vecino moroso

Un veí morós és un propietari que no està al dia amb els seus pagaments comunitaris, ja siguin ordinaris o extraordinaris. Aquests pagaments són aprovats per la Junta de Propietaris i són obligatoris per a tots els veïns propietaris d’un immoble.

Els drets dels propietaris morosos

Quan un veí deixa de pagar les seves quotes, passa a ser un veí morós. Aquests veí perd alguns drets, com els següents:

  • El veí morós pot assistir a les juntes de propietaris amb dret a veu, però sense vot. No obstant això, tindrà dret a vot quan hagi consignat notarial o judicialment les quantitats reclamades.
  • Tant el veí morós com les persones que ocupen el seu habitatge poden utilitzar els elements comuns malgrat els impagaments, però existeix la possibilitat de privar-lo de l’ús d’elements comuns no essencials, sobretot quan aquesta possibilitat ve exposada en els estatuts de la comunitat.
  • En l’acta resumeixen de les Juntes pot indicar-se qui és el veí privat de dret a vot i que, per tant, no compta en les deliberacions.
  • Per a deixar constància en la Junta de quins veïns té deutes i a quins es priva de vot es realitza una certificació de deute pendent, tractant els articles 15.2 I 16.2 de la Llei de Propietat horitzontal.

Com reclamar un deute a un veí morós

Si el veí morós acumula un mes d’impagament, es pot començar a actuar. En primer lloc, cal posar-se en contacte amb ell de manera amistosa per a mostrar-li el problema del seu impagament. Sempre hem d’intentar solucionar el problema primer per la via del diàleg, evitant caure en un procés judicial.

Si per aquesta via no se soluciona el problema, es reclamarà el deute a través de la Petició inicial de Procediment Monitori. En aquest cas, no es requereix advocat ni procurador, encara que és recomanable que el procés estigui assessorat per un advocat.

Vecino moroso

Què passa si el veí morós s'oposa al procés i no salda el deute?

Una de les vies més habituals per a reclamar un deute a un veí morós és interposar una demanda de judici o un procés monitori. En aquesta demanda, el Jutjat dona un termini al veí morós per a pagar el deute; si no es realitza el pagament de la mateixa ni s’oposa, es procedeix a l’embargament de béns.

Per a començar un procés monitori, s’ha de sol·licitar al Jutjat, mitjançant petició, la creació d’un títol executiu per a reclamar l’impagament. No és necessari realitzar una demanda.

Després d’això, vista la petició inicial, es fan arribar els documents i factures demostratives del deute. Llavors, el Jutjat requerirà el pagament al veí morós en un termini de 20 dies. Aquest requeriment es fa personalment, així evitem les notificacions via correu, que solen provocar major demora i lentitud en els processos.

Si el veí morós, a més de no abonar el pagament, s’oposa a aquest, el procés es transformarà i es resoldrà pel procediment judicial que correspongui per raó de quantitat.

En el cas que la comunitat de veïns desitgi demanar l’embargament preventiu mentre es resol el cas, ja no serà necessari que dipositi una fiança per a indemnitzar al veí morós en el cas que la sentència dictada en el judici l’exculpi finalment. Així mateix, el veí morós haurà de pagar les costes del judici, així com de l’advocat i procurador en cas de perdre el cas.

Si el deute pendent o import reclamat no fos superior als 900€ no és necessari advocat ni procurador, podent acudir en representació de la comunitat el president d’aquesta.

En cas que el condemnat s’oposi, a causa d’insolvència o negativa enfront de la demanda, el jutge donarà un mes de termini per a interposar la demanda judicial. A més, existeix la possibilitat de celebrar un judici verbal entre les parts implicades. En cas d’insolvència, el jutjat realitzarà una recerca sobre el seu patrimoni i es procedirà a l’embargament de la casa i béns per a saldar les quantitats degudes, pagar interessos de demora i les despeses emprades en el procediment judicial.

Què oferim a Administracions Hernández

Desde 1940, Administraciones Hernández se dedica a gestionar patrimonio inmobiliario, tanto alquileres, como compra venta de propiedades en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con varios departamentos especializados, según las necesidades de cada cliente para ofrecer el mejor servicio posible en cada momento a cada uno de sus clientes, sea cual sea su interés personal.

Atención personalizada por parte de expertos en cada una de las materias relativas al sector inmobiliario. Una forma diferente de entender la gestión de alquileres. Dedicación y espíritu innovador… Administraciones Hernández es sin duda una elección a tener en cuenta en Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

Tens algun dubte?

Si estàs interessat en conèixer la nostra feina, pots visitar el nostre lloc web

Compare listings

Compare
Call Now Button