La revisió cadastral a Barcelona, ​​previsibles impactes el la factura de l’IBI i en altres impostos

vivienda-valor-catastral

El passat 26 de maig la Gerència de Cadastre va aprovar l’acord pel qual es renoven els valors cadastrals de tot el municipi de Barcelona.

La Gerència regional de l’Cadastre ha començat ja a notificar als propietaris d’immobles situats a Barcelona que tindran únicament un mes, per poder recórrer la mateixa si hi hagués algun error.

El nou valor cadastral que s’assignarà a cada immoble es calcularà aplicant els valors aprovats per la ponència de valors de maig 2017, sobre l’antiga descripció cadastral.

Tot i que el Cadastre, en la revisió de la valoració que obligatòriament ha de realitzar per a l’assignació de el nou valor cadastral, intenta corregir els errors que detecta en la valoració dels immobles, això no és garantia que tots ells quedin rectificats, circumstància que podria donar lloc a situacions de sobrevaloració que tindran incidència tant l’IBI, com en altres tributs que es veuen afectats per les modificacions de la valor cadastral (Plusvàlua municipal, Impost sobre transmissions patrimonials etc ..)

L’impacte inicial de la pujada dels valors cadastrals en l’IBI, es veurà suavitzat per una prerrogativa que recull la llei d’hisendes locals, l’anomenat període de reducció, que consisteix, en aplicar un coeficient reductor a la valor cadastral perquè produeixi un descompte de forma temporal sobre la quota de l’IBI, durant els següents 10 anys posteriors a la Ponència de Valors, aquest descompte anirà decreixent de mica en mica fins a desaparèixer. Amb això l’Administració pretén suavitzar l’impacte de la pujada.

A partir d’aquest mes de juliol es preveu una notificació massiva, per part de la Gerència de Cadastre, dels nous valors cadastrals.

El nou valor cadastral no tindrà incidència únicament en l’IBI, en la majoria dels casos servirà de base per al càlcul de multitud d’impostos i taxes que serveixen per finançar les diferents administracions públiques. Entre ells, el controvertit impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal), el càlcul està basat en la diferència de valors cadastrals en determinat període temporal, l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD ), Impost sobre Successions i Donacions els valors mínims de comprovació prenen com a referència el valor cadastral, l’Impost sobre Activitats Econòmiques relatiu als arrendaments d’immobles, Impost sobre la Renda de les Persones físiques (imputacions de valors immobiliaris) Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre la renda de no residents …

En aquest moment, és essencial que es verifiqui que aquests nous valors proposats són correctes i, en cas que sigui procedent, s’haurà de realitzar les pertinents al·legacions per corregir sobrevaloracions que no solament incrementaran la quota de l’IBI, sinó que poden arribar a suposar una major tributació en altres impostos relacionats amb el valor cadastral dels immobles.

Després de 15 anys des de l’entrada en vigor dels últims valors cadastrals, calia renovar la ponència de valors per adequar-los a les alteracions en la tipologia dels immobles, als actuals valors de mercat, així com als nous criteris de valoració, on l’antiguitat de la construcció i les reformes efectuades són elements que, actualment, modulen el valor final resultant.

La previsió de l’Ajuntament per 2018 és que la factura de l’IBI no pugi, al 96.4% dels habitatges, que són aquelles el valor cadastral està per sota dels 300.000 €. Els habitatges per sobre d’aquest valor, (les que tenen un valor de mercat al voltant dels 600.000 €) si experimentaran pujada, ho farien com a màxim en un 6%. No obstant això la Plusvàlua municipal s’incrementarà ja, des 2018.

Els principals perjudicats d’aquesta renovació són els locals comercials els valors i ajustos amb la realitat multiplicaran el valor cadastral actual, sobretot a les zones més comercials. Especialment quedaran afectats i veuran incrementar la seva factura d’IBI, així com de percebre l’impacte que suposarà en altres tributs, els immobles de tipologia hotelera.

És important a l’hora de rebre la notificació de l’alteració cadastral, verificar la correcta aplicació dels paràmetres marcats en la ponència per evitar errors en el càlcul de la valor cadastral, circumstància que tindrà incidència no només en la factura d’IBI a pagar en els pròxims anys, sinó en molts altres impostos que prenen com a referència el valor cadastral com a paràmetre de quantificació de l’objecte de l’tribut.

Barcelona, ​​juliol de 2017

Actualització de la nota anterior

En 14 setembre de 2017 ha estat publicada una resolució de TEAC, en relació amb l’IBI, sobre: ​​”Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. Impugnació indirecta de les ponències de valors en el moment de concretar-se la assignació individual de valors “. Aquesta resolució del qual resulta d’especial interès per a les actuals reclamacions que s’estan plantejant dels valors cadastrals.

Fins ara els motius de la reclamació giraven, bàsicament, al voltant de la correcta aplicació dels paràmetres de la ponència sobre la descripció cadastral. Amb aquesta nova resolució s’obre substancialment el perímetre dels motius objecte de recurs, ja que cal impugnar, també, la ponència de valors.

En aquesta resolució, el TEAC acull la doctrina de l’Tribunal Suprem de data 25 d’abril de 2016 recurs nombre 896/16, en el fonament jurídic sisè segon declara:

“2n) No obstant això, quan s’individualitza cada valor cadastral, i es notifica aquest, és quan l’interessat pot valorar els possibles defectes o vicis de la Ponència de Valors que no es manifesten més que quan la mateixa es projecta sobre el bé immoble particular , de manera que no hi ha inconvenient jurídic que a el fil de la fixació i notificació de la valor cadastral s’estengui la impugnació a aquells aspectes de la Ponència de Valors defectuosos quant tenen incidència en la determinació individualitzada de la valor cadastral. “

En conseqüència la perspectiva de la reclamació sobre l’IBI ha obert el seu camp d’actuació de manera substancial atès que ara també es pot impugnar la ponència de valors pel que fa a la determinació individualitzada de valor cadastral i no ha de cenyir-se a l’estricte marc de la correcció d’errors en l’aplicació particular dels paràmetres de la ponència.

Compare listings

Compare
Call Now Button